asystent efs

Korzyści

Automatyzacja zbierania i obróbki danych uczestników

5.000,00 zł/miesiąc

Wykorzystanie asystenta EFS odpowiada pracy jednego pracownika zatrudnionego przy zarządzaniu projektem. Wartość 5000 zł to całkowity koszt zatrudnienia osoby, która otrzymuje 3100 zł wynagrodzenia netto

Automatyzacja rekrutacji i monitorowania uczestnictwa

6h pracy/uczestnika

System nie przyjmuje błędnych danych uczestnika, nie występują problemy w odczycie danych, dokumentów nie trzeba zwracać użytkownikowi i ponownie ich weryfikować ani przepisywać.

80% mniej błędów w SL2014

System jest zintegrowany z SL2014, co wyklucza konieczność ręcznego przepisywania i uzupełniania danych w systemie SL2014

funkcjonalnosci

Poznaj funkcjonalności Astenta EFS

OBNIŻENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PROJEKTU

Dzięki automatyzacji zbierania danych i generowania różnorodnych zestawień, system pozwala zminimalizować czas związany z obsługą administracyjną projektu.

USPRAWNIENIE PROCESU REKRUTACJI

Szybkie stworzenie formularza rekrutacyjnego oraz możliwość przeprowadzenia rekrutacji online przyspieszy i ułatwi proces rekrutacji, zliczy przyznane punkty i wygeneruje listy osób przyjętych do projektu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ZWIĄZANEGO Z WPROWADZANIEM DANYCH UCZESTNIKÓW

System w 100% eliminuje czas związany z przepisywaniem danych uczestników z formularzy zbieranych w wersji papierowej, dzięki rekrutacji do projektu prowadzonej w systemie Asystent EFS wszystkie dane będą zebrane w jednym miejscu i łatwo będzie je można przenieść do systemu, w którym rozliczasz projekt.

SPRAWNE PROWADZENIE MONITOROWANIA UDZIELONEGO WSPARCIA

System w prosty sposób pozwoli na przypisanie wsparcia udzielonego uczestnikom oraz automatycznie przeliczy poziom osiągnięcia określonych w projekcie wskaźników

ELIMINACJA BŁĘDÓW

Automatyczne zbieranie danych oraz tworzenie zestawień i statystyk zmniejszy możliwość popełnienia błędów podczas wielokrotnego przepisywania tych samych informacji, zarówno w obszarze dotyczącym uczestników projektu, jak i w obszarze finansowym.

SZYBKI DOSTĘP DO INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PERSONELEM PROJEKTU

Dzięki automatyzacji zbierania danych i generowania różnorodnych zestawień, system pozwala zminimalizować czas związany z obsługą administracyjną projektu.

ELASTYCZNE NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA POSTĘPU FINASOWEGO

System pozwoli na stworzenie zestawień i analiz finansowych, które pozwolą na efektywną analizę danych. Filtrowanie danych według wybranego okresu, pozycji czy zadania w projekcie ułatwi Ci bieżącą analizę i pozwoli na uniknięcie popełnienia błędów.

kontakt

Skontaktuj się z nami